مجلس نمایندگان امریکا

۱۹آذر
سیلی احتمالی مجلس نمایندگان امریکا به ترامپ

سیلی احتمالی مجلس نمایندگان امریکا به ترامپ

می گویند مجلس نمایندگان امریکا به طرح قانون جامع بودجه نظامی آمریکا رأی می دهد. این طرح بزرگی است که همین ماه به کنگره فرستاده خواهد شد.