مجامع عمومی

۲۳مهر
اعضای شرکت ها در مجامع عمومی حضور موثر داشته باشند

اعضای شرکت ها در مجامع عمومی حضور موثر داشته باشند

رییس اداره تعاون روستایی شهرستان فیروزکوه با تاکید بر حضور مؤثر اعضای شرکت ها در مجامع عمومی شرکت ها، تصریح کرد: انجام این مهم منجر به خروج شرکت های تعاون روستایی و کشاورزی از رکود خواهد شد.