مجامع جهانی

۰۴تیر
مجامع جهانی به‌دنبال بزک کردن چهره آمریکا هستند / فریبکاری‌های آمریکا به عینه قابل مشاهد است

مجامع جهانی به‌دنبال بزک کردن چهره آمریکا هستند / فریبکاری‌های آمریکا به عینه قابل مشاهد است

زئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران گفت: امروز مجامع جهانی با الفاظ اتو کشیده به‌دنبال بزک کردن چهره آمریکا هستند و هم‌اکنون تهدیدات و فریبکاری‌های آمریکا را به عینه مشاهد می‌کنیم.