فیلم -دغدغه- قربانی – تهرانیوز

۲۷آبان
فیلم دغدغه‌مندی که قربانی فیلم‌سوزی شد

فیلم دغدغه‌مندی که قربانی فیلم‌سوزی شد

انزوا فیلمی است که شاید بشود بستر و اساس آن را روایات و توصیه‌های دینی دانست. معروف هایی مثل نیکی و مهربانی و فرو بردن خشم و کمک که در دین همیشه به آنها توصیه می‌شود و منکرهایی چون شک کردن بیجا و تهمت زدن و پرخاشگری.