فیلم بیخوابی

۰۸مهر
« بیخوابی » بهترین فیلم جشنواره فیلم بسیج استان تهران شد

« بیخوابی » بهترین فیلم جشنواره فیلم بسیج استان تهران شد

فیلم داستانى « بیخوابى » ساخته باقرصمدى نویسنده و کارگردان پرتوان باقرشهری ، درچهارمین جشنواره فیلم بسیج استان تهران مقام اول را ازآن خودکرد.