فیلم ابد و یک روز وارد کتاب مدارس میشود

۲۷شهریور
فیلم” ابد یک روز” وارد کتاب درسی میشود

فیلم” ابد یک روز” وارد کتاب درسی میشود

تماشای فیلم سینمایی”ابدویک روز” به عنوان فعالیت درسی دانش اموزان انتخاب شد