فیش حقوق های کثیف

۰۱آذر
خبری از بازگردانده شدن دریافتی‌های نجومی به خزانه نشد/ بی تفاوتی دولت در برخورد با نجومی بگیران

خبری از بازگردانده شدن دریافتی‌های نجومی به خزانه نشد/ بی تفاوتی دولت در برخورد با نجومی بگیران

چندماه از افشای فیش حقوق های کثیف و دریافت حقوق های نجومی در دولت یازدهم می گذرد و با اینکه دستور رسیدگی و برخورد با نجومی بگیران صادر شده است اما اقدام مؤثری صورت نگرفته است.