فیسبوک مهدی هاشمی

۰۸مهر
سفرنامه مهدی هاشمی از اوین!/ در اوین با انواع جانورها و حشرات در ارتباطم

سفرنامه مهدی هاشمی از اوین!/ در اوین با انواع جانورها و حشرات در ارتباطم

مهدی هاشمی فیس بوک خود را به روز کرد؛ او در پست فیس بوکی خود از وضعیت زندگی و هم بندی هایش گفته است.