فیسبوکی

۳۰آبان

گزارش فیسبوکی ظریف درباره سفر ایتالیا و مذاکرات ژنو

وزیر امور خارجه با اشاره به ملاقات خود با اشتون گفت: در این دیدار ضمن بحث جدی پیرامون تجربیات حاصل از جلسه هفته قبل و نحوه ادامه کار، در مورد ادامه مذاکرات قرار گذاشتیم. تا کنون طبق قرار و برنامه ریزی خودمان پیش رفته ایم و قرار است فردا صبح مذاکرات جدی و ریز در مورد تفاهم نهایی با خانم اشتون شروع شود.