فیزیک نظری

۰۶شهریور
آی‌آر همچنان در صدر پسوندهای دامنه

آی‌آر همچنان در صدر پسوندهای دامنه

دامنه
طبق آخرین آمار موجود در مرکز ثبت دامنه کشوری ایران، بیش از ۹۰۰ هزار دامنه‌ فعال با پسوندهای مختلف وجود دارد که از بین آن‌ها پسوند دات‌آی‌آر (ir.) همچنان بیشترین دامنه‌ی فعال را ثبت کرده است.