فیتله

۱۶تیر
مجید قناد همچنان درگیر بیماری است

مجید قناد همچنان درگیر بیماری است

مجری پیشکسوت تلویزیون گفت: مدت یک هفته استراحت پس از جراحی به من تجویز شده است و پس از آن توصیه کردند که زیر گرمای شدید هوا قرار نگیرم، زیاد راه نروم و آرامش داشته باشم.