فیاض

۱۰فروردین
امامت بزرگترین تئوری نجات دهنده بشریت است

امامت بزرگترین تئوری نجات دهنده بشریت است

استاد دانشگاه تهران و پژوهشگر گفت: امامت منجی بشریت است لذا البته نباید فراموش شود که امروز اگر این مهم از طرف برخی سرکوب می شود به دلیلی این است که با امامت مشکل دارند و این موضوع را در برخی از کشورهای عربی مشاهده می کنیم.