فک پلمپ

۲۷شهریور
دستگیری صاحب مغازه چلو کبابی ۵ هزار تومانی

دستگیری صاحب مغازه چلو کبابی ۵ هزار تومانی

صاحب مغازه ای که گزارش تلوزیونی معروف چلوکباب ۵ هزار تومانی در آن تهیه شده بود به علت اقدام خودسرانه در فک پلمپ و ادامه کار دستگیر شد.