فوم آلومینیوم

۰۱تیر
ایران به صف تولیدکنندگان جهانی فوم آلومینیوم با خواص ویژه پیوست

ایران به صف تولیدکنندگان جهانی فوم آلومینیوم با خواص ویژه پیوست

فوم آلومینیوم سلول بسته از جمله محصولات استراتژیک در حوزه مواد است که یک شرکت دانش بنیان موفق به تولید آن شده است.