فوق سنگین

۰۹دی
بازگشت بهداد سلیمی به تیم ملی

بازگشت بهداد سلیمی به تیم ملی

بهداد سلیمی وزنه‌برداری فوق سنگین ایران به تیم ملی برمی‌گردد.