فوت مرتضی پاشایی

۲۳آبان
مرتضی پاشایی درگذشت

مرتضی پاشایی درگذشت

مرتضی پاشایی – خواننده – درگذشت.