فوت طلبه جوان

۲۷شهریور
فوت طلبه جوان مضروب مشهدی صبح امروز

فوت طلبه جوان مضروب مشهدی صبح امروز

طلبه جوان مشهدی که چندی پیش مورد سوء قصد قرار گرفته بود، صبح امروز جان به جان آفرین تسلیم کرد.