فوت رکن آبادی

۲۸آذر
علت فوت رکن آبادی در منا مشخص شد

علت فوت رکن آبادی در منا مشخص شد

امیرعبداللهیان می گوید: رکن آبادی به دلیل گرمای شدید هوا و البته عدم رسیدگی مناسب در آن شرایط و تشنگی، مانند سایر حجاجی که جان خود را از دست دادند جان باخت.