فوتبال دیژون

۱۱خرداد
یکی از مهاجمان تیم فوتبال دیژون فرانسه امکان دارد دچار معلولیت شود

یکی از مهاجمان تیم فوتبال دیژون فرانسه امکان دارد دچار معلولیت شود

پس از تصادف بن ضیا مهاجم الجزایری و جوان تیم فوتبال دیژون فرانسه دست چپ او مورد عمل جراحی قرار گرفت.