فوتبال ایران و کره جنوبی

۱۷مهر
ورود شورای امنیت کشور به فوتبال ایران وکره/تاکید برحفظ حرمت عاشورا

ورود شورای امنیت کشور به فوتبال ایران وکره/تاکید برحفظ حرمت عاشورا

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، از ورود شورای امنیت کشور به موضوع بازی فوتبال ایران و کره جنوبی در شب عاشورای حسینی خبر داد.