فناوری هراس

۱۴فروردین
دستور از صهیونیست‌ها رسید،به دانشمندان مخالف تراریخته بگویید «فناوری هراس»/ تراریختگی مصداق جنگ نرم، و ابزار راهبردی کنترل جهان است

دستور از صهیونیست‌ها رسید،به دانشمندان مخالف تراریخته بگویید «فناوری هراس»/ تراریختگی مصداق جنگ نرم، و ابزار راهبردی کنترل جهان است

بنیانگذار انجمن بیوتکنولوژی ایران تراریخته ها را ابزار راهبردی در دست صهیونیستها برای کنترل جهان دانست، و از اقدام هماهنگ عناصر نفوذی داخلی و صهیونیسم جهانی، برای عقیم کردن نسل ایرانی و کوبیدن مخالفان با لقب فناوری هراس خبر داد.