فناوری زیر ذربین

۰۳تیر
مشکلات زیست‌محیطی و چالش ضعف در فناوری زیر ذربین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی
در نظام پایش آزاد صورت می‌گیرد؛

مشکلات زیست‌محیطی و چالش ضعف در فناوری زیر ذربین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

برنامه علمی طرح پایش فلزات کمیاب و گران‌بها بر عهده دانشگاه آزاد اسلامی البرز است که مشکلات زیست محیطی و ضعف در فناوری بخشی از چالش‌ها مدنظر این برنامه علمی است که توسط پایان‌نامه دانشجویان به دنبال حل این چالش‌هاست.