فلسفه حج

۱۲مهر
سم‌پاشی کینه ورزان در فلسفه حج

سم‌پاشی کینه ورزان در فلسفه حج

متأسفانه در عصر حاضر هرچه از عمر حج و تاریخ اسلام می گذرد، شاهد دور شدن و فاصله گرفتن جمع زیادی از حج گزاران از این سیره نبوی هستیم و بزرگترین درد جوامع اسلامی این است که هنوز فلسفه واقعی بسیاری از احکام الهی را درک نکرده اند و حج با آن همه راز و عظمتی که دارد هنوز به صورت یک عبادت خشک و یک حرکت بی حاصل و بی ثمر میدانند.