فلج شدن انگشتان دست زن جوان

۰۵آبان
فلج شدن زن چینی به خاطر بازی با گوشی

فلج شدن زن چینی به خاطر بازی با گوشی

بازی زیاد با گوشی برای زن چینی سرانجامی ناخوشایند داشت و منجر به از کار افتادن بخشی از اندام بدنش شد.