فلامینگوها

۲۰شهریور
بازگشت فلامینگوها پس از ۵سال به دریاچه ارومیه

بازگشت فلامینگوها پس از ۵سال به دریاچه ارومیه

با احیای دریاچه ارومیه و وجود آرتمیا در این دریاچه پس از گذشت ۵ سال فلامینگو‌ها به دریاچه ارومیه بازگشتند.