فلافل ایرانی

۱۳آبان
درود بر فلافل ایرانی؛ مرگ بر مک دونالد آمریکایی!

درود بر فلافل ایرانی؛ مرگ بر مک دونالد آمریکایی!

تعدادی از راهپیمایان اسلامشهر با در دست داشتن نوشته هایی بر سیاست های نفوذی آمریکا کنایه زدند.