فقهی

۱۰شهریور
بانکداری ایران به دلیل عدم عدالت در توزیع منابع، اسلامی نیست/ عملکرد مشاوره ای کمیته فقهی بانک مرکزی منشا قانونی و اجرایی ندارد

بانکداری ایران به دلیل عدم عدالت در توزیع منابع، اسلامی نیست/ عملکرد مشاوره ای کمیته فقهی بانک مرکزی منشا قانونی و اجرایی ندارد

کارشناس بانکداری با بیان این مطلب که فعالیت بانک های کشور اسلامی نیست گفت: در بانکداری اسلامی ارزشهایی زیادی همچون عدالت و توسعه وجود دارد که طبق قانون بانکداری بدون ربا تنها عملیات بانکی غیر ربوی دیده می شود و عدالتی در توزیع منابع وجود ندارد.