فقر و نابرابری

۱۷تیر
درمان فقر و نابرابری ممکن است

درمان فقر و نابرابری ممکن است

بخش قابل توجهی از درمان فقر و نابرابری وظیفه سیاست مالی است که با طراحی نظام مناسب مالیاتی و یارانه‌ای به حرکت جامعه در آن مسیر کمک کند.