ری و تجریش

۲۱شهریور
فقط ۱۰ درصد از سرویس مدارس قانونی هستند

فقط ۱۰ درصد از سرویس مدارس قانونی هستند

عضو شورای پنجم شهر تهران، ری و تجریش گفت: به کارگیری خودروهای متفرقه ممنوع است و عواقب دارد اما بررسی‌ها حاکی از عدم اجرای دقیق طی سال‌های گذشته است. امید داریم که در سال آینده شهرداری تهران قصورها در گزارشات را پیگیری کند.