ریا

۰۵شهریور
نگره‌های دگراندیشانه در نگاه شمس تبریزی و حافظ

نگره‌های دگراندیشانه در نگاه شمس تبریزی و حافظ

حافظ بزرگترین منتقد ریا در ادوار مختلف تاریخ ادبیات فارسی است و تزویر را به خودش نسبت می‌دهد اما شمس تبریزی دامن خود را پاک‌تر و پیراسته‌تر می‌داند.