ریاست بر قوه مقننه

۲۳فروردین
زمزمه های صادق زیر گوش عارف: مگر تو فردینی مَرد!

زمزمه های صادق زیر گوش عارف: مگر تو فردینی مَرد!

اطرافیان عارف به او اصرار می کنند که به خاطر نظر دولت شانس ریاست بر قوه مقننه را از دست ندهد و به اصطلاح دست از فردین بازی بردارد.