رگ

۱۳دی
بهترین و مناسب ترین زمان برای اندازه گیری فشار خون

بهترین و مناسب ترین زمان برای اندازه گیری فشار خون

عده ای بر این باورند که فشار خون نوعی بیماری است، اما در اصل فشار خون حاصل مکانیسم طبیعی بدن است. در اصل فشار خون فشاری است که خون به رگ ها وارد می سازد.