رکورد سهراب مرادی

۰۳شهریور
رکوردزنی سهراب مرادی در بازیهای آسیایی  ۲۰۱۸

رکوردزنی سهراب مرادی در بازیهای آسیایی ۲۰۱۸

سهراب مرادی در پایان حرکت یک ضرب توانست رکورد یک ضرب جهان را بعد از ۱۹ سال بشکند.