رکود شدید

۰۳شهریور
باز شدن پای دلالان به احتکار مصالح ساختمانی

باز شدن پای دلالان به احتکار مصالح ساختمانی

گرمی بازار احتکار دلالان از فرصت استفاده کرده و فولاد تولید داخل را در انبارها ذخیزه کردند.