رکود در بازار

۱۶دی
کلید دولت شکست/ سردرگمی، تولید کنندگان را درآستانه ورشکستگی قرار داد

کلید دولت شکست/ سردرگمی، تولید کنندگان را درآستانه ورشکستگی قرار داد

با توجه به بازتاب های خبری طرح خرید کالای ایرانی با کارت اعتباری در بین مردم و رسانه ها، تنها دستاورد وعده روز های آینده برای اجرا بوده که روز شمارش به بیش از ۶۰ روز رسیده است.