رکود در اقتصاد

۱۴فروردین
تبعات رکود بدتر از تورم است

تبعات رکود بدتر از تورم است

رئیس پژوهشکده امور اقتصادی و دارایی با بیان این نکته که هنوز نمی توانیم ادعا کنیم اقتصاد کشور از رکود خارج شده است، یادآور شد: خروج از رکود مستلزم هماهنگی و همکاری تمام قوا بوده و امیدواریم در سال ۹۵ دولت و مجلس با همکاری بیشتری گشایش های زیادی را در امر اقتصاد فراهم کنند.