رکن اصلی

۳۰شهریور
رکن اصلی برنامه‌ریزی در تمام کشورها چیست؟

رکن اصلی برنامه‌ریزی در تمام کشورها چیست؟

جلسه طرح آمارگیری از ویژگی‌های مسکن روستایی در استان تهران برگزار شد.