رو به پايان

۰۳دی
دوره اردوغان رو به پایان است

دوره اردوغان رو به پایان است

روزنامه مصری الاهرام در مقاله ای نوشت: به نظر می رسد افول دوره اردوغان نزدیک شده است.