رویکرد شهرداری

۲۷بهمن
تشریح رویکرد شهرداری پیشوا در سال ۹۷

تشریح رویکرد شهرداری پیشوا در سال ۹۷

شهردار پیشوا گفت: اساس و پایه بودجه سال ۱۳۹۷ مدیریت شهری پیشوا بر مبنای مطالعات عمیق و راهبردی است؛ اصلی‌ترین رویکرد بودجه شهرداری در سال آینده افزایش وجهه عمرانی آن از ۴۰ به ۶۰ درصد کل آن است.