رویکرد اشتباه حسن روحانی

۲۹اسفند
رویکرد اشتباه حسن روحانی در مدیریت بحران

رویکرد اشتباه حسن روحانی در مدیریت بحران

ناهماهنگی و مدیریت آشفته در مدیریت بحران‌ها در ایران، قصه‌ای پرغصه است که هر بار پس از فاجعه‌ای تنها شعار و وعده برای اصلاح امور باقی می‌ماند.