رویداد جذب

۰۷تیر
رویداد جذب سرمایه در حوزه «ICT و IT» برگزار می شود

رویداد جذب سرمایه در حوزه «ICT و IT» برگزار می شود

صندوق نوآوری و شکوفایی رویداد جذب سرمایه در حوزهICT و IT را برگزار می کند.