رويانيان می گفت علی دايی آدم نيست!

۱۱دی
رویانیان می گفت علی دایی آدم نیست!

رویانیان می گفت علی دایی آدم نیست!

سرپرست تیم والیبال بانک کشاورزی گفت: «کارهای رویانیان همه‌اش شو بود و ظاهرنمایی که خودش را بخواهد در نظرها قرار بدهد ولی در واقع هیچ عاید و بهره‌ای برای پرسپولیس نداشت و ندارد.»