روهینگیا میانمار

۱۹شهریور
تجمع دانشجویان در اعتراض به فاجعه انسانی میانمار

تجمع دانشجویان در اعتراض به فاجعه انسانی میانمار

جمعی از دانشجویان تهرانی در اعتراض به فاجعه انسانی میانمار، عصر امروز در مقابل ساختمان سازمان ملل تجمع کردند و خواستار توجه بیشتر به مسلمانان مظلوم میانمار شدند.