رونمایی از سامانه موشکی

۱۰شهریور
حیرت جهانیان از ساخت سامانه موشکی باور ۳۷۳

حیرت جهانیان از ساخت سامانه موشکی باور ۳۷۳

رونمایی از سامانه موشکی زمین به هوای باور ۳۷۳ است که به دست جوانان ایرانی که دانش آموخته مکتب امام حسین(ع) هستند ساخته شد و حیرت جهانیان را در برانگیخت.