رونمایی از اندروید ۱۱

۱۱خرداد
گوگل رونمایی از اندروید ۱۱ را به تعویق انداخت
به دلیل اعتراضات در آمریکا؛

گوگل رونمایی از اندروید ۱۱ را به تعویق انداخت

تظاهرات سراسری در آمریکا باعث شد گوگل رونمایی از اندروید ۱۱ را به تعویق بیاندازد.