روند

۰۲بهمن
ترمز روند پرشتاب غنی سازی در ایران رسماً کشیده شد / تعطیلی نیمی از فعالیت های هسته ای ایران

ترمز روند پرشتاب غنی سازی در ایران رسماً کشیده شد / تعطیلی نیمی از فعالیت های هسته ای ایران

اقدامات اعتمادساز ایران حقیقتا بخش عمده‌ای از تاسیسات هسته‌ای ایران را تعطیل می‌کند و اکسیر دستاوردهای هسته‌ای، یعنی ذخیره اورانیوم ۲۰ درصدی را نیز از بین خواهد برد. مقایسه دستاوردهای هسته‌ای ایران قبل از توافق و پس از توافق به خوبی نشان می‌دهد چه حجمی از تاسیسات و دستاوردهای هسته‌ای ایران درحال تعطیلی است. بیش از ۶۰ درصد فعالیت‌های غنی‌سازی ایران طی این مدت تعطیل می‌شود.