روند امنیت آفرین

۰۸اردیبهشت
تحریف مکتب سلیمانی ممنوع

تحریف مکتب سلیمانی ممنوع

در سوی دیگر شاهد روند امنیت آفرین و دیپلماسی اقتدار بودیم که با هدف امنیت آفرینی پیش‌دستانه در مقابله با تهدیدات جنگ نیابتی، حفظ و توسعه عمق راهبردی ایران و گسترش فرهنگ مقاومت در منطقه عملیاتی شد.