روم

۰۸بهمن
ماجرای دستگیری حمید معصومی نژاد

ماجرای دستگیری حمید معصومی نژاد

حمید معصومی نژاد گزارشگر و خبرنگار ایرانی ساکن رُم ایتالیا بسیار مورد توجه مخاطبان تلویزیون است.