روم باستان

۳۱خرداد

زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم!

یکی از تفاوت های مهم فرهنگی شرق و غرب تفاوت در پوشش و حفظ ظاهر است. بدین معنی که فرهنگ و پوشش غرب از روم باستان و یونان قدیم سرچشمه می گیرد.