روغن نباتي قو در اول صف 93 رفتن!

۰۳اردیبهشت

روغن نباتی قو در اول صف ۹۳ رفتن!

رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران با اشاره به ضرورت خروج کارخانه روغن نباتی قو از شهر تهران گفت: زمان اجرا فرا رسیده و با ارائه راهکارهایی از قبیل اشتغال کارکنان این کارخانه به جد به دنبال تعطیلی و انتقال کارخانه به خارج تهران هستیم.

۰۶اسفند
انتقاد از دولت قبل به فرماندار  ری رسید

انتقاد از دولت قبل به فرماندار ری رسید

عصر امروز در چهارمین جلسه مدیریت شهری فرماندار ویژه شهرستان ری به جای پرداختن به مشکلات، به طور مشخص عملکرد دولت نهم ودهم را زیر سوال برد.